RODO

RODO


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Firma Handlowo-Usługowa „Filemon” – Joanna Rafalska

ul. Jeleniogórska 8/12 58-533 Mysłakowice

NIP 9512336914 (dalej: Administrator).

 

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług Administratora oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

1) podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane adresowe, kategoria, data urodzenia – te dane są niezbędne do wpisania uczestnika imprezy na listę startową, bez ich uzyskania nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia, a zatem nie będziesz mógł wziąć udziału w imprezie;

2) dodatkowe dane: numer telefonu i adres e-mail – bez ich uzyskania nie będziemy w stanie przekazać Ci informacji dotyczących imprezy, ani komunikować się z Tobą w czasie imprezy co w sposób istotny wpłynie niekorzystnie na poziom Twojego bezpieczeństwa na trasie, – bez ich uzyskania nie spełnisz regulaminowego wymogu zapewniającego możliwość dwukierunkowej komunikacji telefonicznej podczas imprezy, Twój start w imprezie w tej sytuacji możliwy będzie tylko w wyjątkowych przypadkach a decyzja o tym zależeć będzie wyłącznie od organizatora,

3) dodatkowe dane: numer PESEL – bez ich uzyskania nie będziemy w stanie ubezpieczyć Cię na czas trwania imprezy, zatem musisz we własnym zakresie zawrzeć stosowne ubezpieczenie OC i ewentualnie NNW na czas trwania imprezy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) stworzenia listy startowej,

2) opracowania i publikacji listy wyników,

3) przekazania listy wyników sędziom pucharów w ramach których odbywa się impreza, celem dalszego przetwarzania,

4) przekazywaniu informacji służbom medycznym, ratowniczym i porządkowym w razie zaistnienia takiej potrzeby,

5) zawarcia ubezpieczenia,

6) rozliczeń finansowych,

7) tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

8) kontaktowania się z Tobą

9) obsługi reklamacji,

10) w celach archiwalnych.

Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.

Pamiętaj, że przysługują Ci prawa:

1) dostępu do swoich danych,

2) do sprostowania swoich danych,

3) do usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) do wniesienia sprzeciwu,

6) do przenoszenia danych,

7) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

8) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

News