Regulamin 2017

REGULAMIN I KACZAWSKIEGO MARATONU NA ORIENTACJĘ „KACZAWSKA WYRYPA 2017”

I.                   
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kaczawski Maraton na Orientację „KACZAWSKA WYRYPA” (zwany dalej maratonem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym.

Celami maratonu są:

 • Sprawdzenie granic własnych możliwości psychicznych i fizycznych
 • Popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu
 • Ukazanie walorów krajoznawczych Gór Kaczawskich
 • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze
 • Potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą
  i kompasem

Maraton posiada swoją oficjalną stronę internetową o adresie http://www.kaczawskawyrypa.pl

 
II.                  ORGANIZATOR

Organizatorem maratonu jest Firma Handlowo-Usługowa „FILEMON” ul. Jeleniogórska 8/12 58-533 Mysłakowice.

 
III.                PATRONAT

Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umów patronatu honorowego
oraz patronatu medialnego. Postanowienia w nich zawarte a dotyczące w sposób bezpośredni uczestników będą podane do wiadomości na stronie internetowej maratonu lub w komunikacie technicznym.

 
IV.                KOMITET ORGANIZACYJNY MARATONU

Kierownik zawodów:             Robert Domański

Sędzia główny:                         Joanna Rafalska

Budowniczy tras:                     Robert Domański

 
V.                  TERMIN I BAZA MARATONU

Maraton odbędzie się w terminie 29 września – 1 października 2017. Szczegółowy program czasowy maratonu zostanie podany w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem maratonu.

Miejscem rozgrywania maratonu są Góry Kaczawskie.

Lokalizacja bazy maratonu zostanie podana w komunikacie technicznym nie później
niż na miesiąc przed rozpoczęciem maratonu.

 
VI.                ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU

Maraton rozgrywany będzie jako typowa impreza na orientację. Zadaniem uczestników maratonu jest pokonanie, posługując się mapą i kompasem, wyznaczonej trasy
w jak najkrótszym czasie. Trasa wyznaczona będzie w terenie poprzez punkty kontrolne (PK) oznaczone na mapie kolorem czerwonym lub fioletowym wg następujących zasad:

a) miejsce startu - trójkąt równoboczny o boku 7 mm z jednym wierzchołkiem skierowanym w stronę pierwszego PK;

b) punkt kontrolny (PK)  - okrąg o średnicy 5-6 mm, przy czym miejsce ustawienia lampionu znajduje się dokładnie w jego środku;

c) meta - dwa współśrodkowe okręgi o średnicach 5 i 7 mm;

d) połączenie PK dla (dla odcinków o obowiązkowej kolejności zaliczania PK) - linie proste.

e) numeracja PK  - cyfry arabskie o wysokości 5-7 mm umieszczone zgodnie z kierunkiem

północnym na mapie;

f) odcinki obowiązkowe - linie przerywane;

g) obszar niebezpieczny - ograniczająca linia konturowa z ukośnie krzyżowym zakreśleniem pola;

h) obszar zakazany - ograniczająca linia konturowa z pionowym zakreśleniem pola;

i) punkty pierwszej pomocy medycznej  - krzyż równoramienny o wysokości 7 mm

i szerokości ramienia 3 mm;

j) punkt wydawania napojów - piktogramowy kubeczek o wysokości 5 mm.

 

Dodatkowe informacje o usytuowaniu PK w terenie przekazane będą zawodnikom
w formie możliwie zwięzłych i precyzyjnych opisów PK, które będą przygotowane
w formie symboli zgodnie z przepisami IOF lub pisemnie w języku polskim. Dopuszcza się załączenie do opisu PK wycinka dokładniejszej mapy, obejmującego bezpośrednie sąsiedztwo tego PK.

 

Potwierdzanie PK odbywać się będzie na karcie startowej, którą uczestnik otrzyma
od organizatora przed startem. Sposób potwierdzania PK zostanie określony
w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.

 

Start maratonu odbędzie się jako masowy, osobno dla każdej trasy (TP25, TP50, TP100, TR75, 150).

Spóźnienie zawodnika na start nie zawinione przez organizatora nie powoduje zmiany

jego czasu startu, który liczony jest od chwili startu masowego dla trasy na której startuje zawodnik.

 

Zawodnik otrzymuje mapę na 15 minut przed startem. Od chwili rozpoczęcia wydawania map, zawodnikowi który znajduje się w strefie startowej nie wolno opuszczać tej strefy.

 

W przypadku tras złożonych z dwóch pętli lub odcinków specjalnych obowiązkiem zawodnika jest sprawdzenie czy otrzymał mapę przeznaczoną dla jego trasy. Przeznaczenie mapy będzie w wyraźny sposób oznaczone na niej.

 

Na 30 minut przed startem każdej trasy, w strefie startowej odbędzie się odprawa techniczna, w której udział jest obowiązkowy.

 

Zawodnik nie może biegać ani jeździć rowerem na trasie przez uprawy leśne i rolne, ogrodzone sady oraz inne tereny oznaczone jako obszar zakazany.

 

Nie dopuszcza się stosowania w celach nawigacyjnych urządzeń GPS. Dopuszczalne jest ich stosowanie do zapisu pokonywanej trasy oraz pomiaru prędkości i dystansu.

 
VII.              TRASY PIESZE

Zawody rozegrane będą na trzech dystansach pieszych oznaczonych TP25, TP50 i TP100.

Długość tras mierzona wariantem optymalnym będzie zawierała się w granicach:

dla trasy TP25 – pomiędzy 22 a 27km,

dla trasy TP50 – pomiędzy 45km a 55km,

dla trasy TP100 – pomiędzy 95km a 105km.

Ostateczne parametry tras takie jak: długość, ilość PK, limit czasu
na jej pokonanie zostaną podane w komunikacie technicznym przed rozpoczęciem imprezy.

 
VIII.            TRASA ROWEROWA

Zawody rozegrane będą na dwóch dystansach rowerowym oznaczonym TR75 i TR150.

Długość trasy mierzona wariantem optymalnym będzie zawierała się w granicach:

dla trasy TR75 – pomiędzy 75km a 80km

dla trasy TR150 – 150km a 160km.

Ostateczne parametry trasy takie jak: długość, przewyższenia, ilość PK, limit czasu
na jej pokonanie zostaną podane w komunikacie technicznym nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem maratonu.

 
IX.                PUNKTY KONTROLNE

       Punktem kontrolnym (PK) jest charakterystyczne miejsce w terenie zaznaczone
na mapie i oznakowane w terenie lampionem.

       Za lampion uważa się element przestrzenny zbudowany ze ścian bocznych graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość i długość boku podstawy wynoszą po 30cm z tolerancją wymiaru do 5cm. Każda ściana boczna lampionu podzielona jest przekątną na część lewo-górną o kolorze białym oraz prawo-dolną
o kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

Bezpośrednio przy lampionie umieszczone jest urządzenie służące do potwierdzania obecności na punkcie kontrolnym.

       Punkt kontrolny, którego potwierdzanie możliwe będzie w okresie między zmierzchem a świtem dodatkowo będzie zaopatrzony w widoczny ze wszystkich stron element odblaskowy.

 
X.                  KLASYFIKACJA

Klasyfikacja na każdej trasie prowadzona jest w następujących kategoriach:

 • K (kobiety)
 • M (mężczyźni)
 • G (generalna)

O kolejności w klasyfikacji maratonu decyduje:

-        w pierwszej kolejności ilość zaliczonych PK,

-        w drugiej kolejności czas pokonania trasy.

Warunkiem sklasyfikowania uczestnika maratonu jest prawidłowe zaliczenie nie mniej niż 25% PK przewidzianych dla trasy na której startuje oraz dotarcie do mety
w wyznaczonym limicie czasu.

 
XI.                WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE UCZESTNIKA

Każdy uczestnik maratonu zobowiązany jest posiadać następujące wyposażenie:

 • kompas
 • latarka z odpowiednim zapasem baterii
 • apteczka pierwszej pomocy (folia NRC, bandaże: elastyczny i dziany, jałowe kompresy, plastry z opatrunkiem)
 • zegarek
 • element odblaskowy lub czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona
  z tyłu plecaka
 • telefon komórkowy z naładowaną baterią
 • długopis
 • dokument tożsamości

Uczestników trasy rowerowej obowiązują dodatkowo:

 • sprawny rower
 • kask rowerowy
 • oświetlenie przednie - białe
 • oświetlenie tylne - czerwone
 • zestaw naprawczy (w tym zapasowa dętka lub łatki, pompka)

 
XII.              UCZESTNICTWO

Maraton przeznaczony jest zarówno dla biegaczy i rowerzystów z ambicjami sportowymi jak i amatorów turystyki pieszej lub rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym, wysokiej odporności psychicznej i umiejętnościach orientacji w terenie, którzy pragną sprawdzić swoje możliwości.  Warunkiem dopuszczenia do startu
jest ukończenie 18 lat, złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie
w maratonie na własną odpowiedzialność, stanie zdrowia pozwalającym na udział
w maratonie (zalecane zaświadczenie od lekarza sportowego) i posiadaniu
ubezpieczenia OC.

Dopuszcza się start osób w wieku od 16 do 17 lat, wyłącznie na trasie TP25, TP50 lub TR75 za pisemną zgodą opiekunów prawnych. 


XIII.           
ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zgłoszenia udziału w imprezie będzie można dokonać poprzez jeden z poniższych sposobów:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie maratonu,
 • Przesłanie na adres zgloszenia@kaczawskawyrypa.pl maila zawierającego następujące dane zgłaszającego:
  • imię,
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu,
  • adres mailowy
  • trasa
  • kategoria

Wpisowe za udział jednej osoby w maratonie wynosi:

 • przy płatności w terminie do dnia 28.08.2017 roku:
  • dla trasy TP25 – 60 pln,
  • dla trasy TP50   – 60 pln,
  • dla trasy TP100 – 75 pln,
  • dla trasy TR75 – 75 pln,
  • dla trasy TR150 – 75 pln
  • przy płatności w terminie od dnia 29.08.2017 roku do dnia 11.09.2017 roku:
   • dla trasy TP25 – 70 pln,
   • dla trasy TP50   – 70 pln,
   • dla trasy TP100 – 85 pln,
   • dla trasy TR75 – 85 pln,
   • dla trasy TR150 – 85 pln
  • przy płatności w terminie od dnia 12.09.2017 roku do dnia 25.09.2017 roku:
   • dla trasy TP25 – 80 pln,
   • dla trasy TP50   – 80 pln,
   • dla trasy TP100 – 95 pln,
   • dla trasy TR75 – 95 pln,
   • dla trasy TR150 – 95 pln
  • przy płatności w terminie od dnia 26.09.2017
   • dla trasy TP25 – 120 pln,
   • dla trasy TP50   – 120 pln,
   • dla trasy TP100 – 120 pln,
   • dla trasy TR75 – 120 pln,
   • dla trasy TR150 – 120 pln

 

Numer konta, na które należy dokonać płatności:

F.H.U. FILEMON - Joanna Rafalska
ul.Jeleniogórska 8/12
58-533 Mysłakowice
06 1140 2004 0000 3902 7615 6486
z dopiskiem"KW 2017 + imię i nazwisko osoby/osób, za które jest opłata"

Potrzebę otrzymania faktury VAT za udział w imprezie należy zgłosić najpóźniej w dniu dokonania płatności.

Koszulki pamiątkowe można zamawiać i należy opłacić do dnia 19.09.2017r. (do g.16:00). Nie gwarantujemy dostępności koszulek zamówionych/opłaconych po tym terminie. Koszt koszulki wynosi 50zł.

XIV.            ZMIANA TRASY

Uczestnik, który zdecyduje się zmienić trasę musi zgłosić ten fakt e-mailem na adres biuro@kaczawskawyrypa.pl do dnia 18.09.2017 roku.

W przypadku zmiany trasy na taką gdzie opłata rajdowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w kwocie 25 zł.

W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata rajdowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.

 

XV.              REZYGNACJA

Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację e-mailem na adres biuro@kaczawskawyrypa.pl do dnia 18.09.2017 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł.

Rezygnacja z udziału zgłoszona w inny sposób niż na adres biuro@kaczawskawyrypa.pl  lub zgłoszona po 18.09.2017 roku nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej.

 

XVI.            ZAMIANA UCZESTNICTWA

Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą rajdową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres biuro@kaczawskawyrypa.pl do dnia 18.09.2017 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

Zamiana uczestnictwa zgłoszona na inny adres e-mail lub po tym terminie nie będzie uznana przez Organizatora.

 
XVII.          ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • Nocleg w bazie maratonu (warunki turystyczne – nocleg na podłodze)
 • Dostęp do pryszniców i toalet w bazie maratonu
 • Wrzątek do celów spożywczych
 • Kartę startową oraz numer startowy
 • Komplet map
 • Wodę na wskazanych przez organizatora PK
 • Ciepły posiłek po zakończeniu maratonu
 • Zabezpieczenie ratownicze maratonu
 • Ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników

 
XVIII.        NAGRODY

Organizator zapewnia:

 • Trofeum dla zwycięzcy maratonu,
 • Certyfikaty dla uczestników, którzy ukończą maraton w limicie czasowym zaliczając wszystkie PK,
 • Dyplomy uczestnictwa dla pozostałych uczestników.

 
XIX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Udział w maratonie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania
  od organizatorów.
 • Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie lub w grupach. Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (na trasie TR75 i TR150 jedynym dopuszczalnym środkiem transportu
  jest własny rower)
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez organizatora PK.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość odpłatnego transportu osób,
  które zrezygnowały z dalszego udziału w maratonie.
 • Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie organizatorom zakończenia udziału w maratonie nie później niż jedną godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden
  z poniższych sposobów:
  • Poprzez zameldowanie się na mecie maratonu
  • Telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie)

W przypadku braku zgłoszenia zakończenia udziału do wyznaczonej godziny wszczęta zostaje akcja poszukiwawcza, której koszty w razie braku uzasadnienia celowości, ponosi uczestnik.

 • Za szkody wyrządzone przez uczestników, a także wobec uczestników
  przez osoby trzecie, organizator nie odpowiada.
 • Na maratonie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom maratonu, wprowadzanie ich w błąd,
  a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych
  oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w maratonie.
 • Ewentualne protesty można składać wyłącznie drogą mailową przez 7 kolejnych dni od daty zakończenia maratonu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy maratonu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
 • Wszyscy uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
  oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z maratonu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów
  oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie
  z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz.U. 144/02, poz. 1204). 
 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
News